GÜNDÜZ EFENDİ -23- Va’ziyye Defteri

KÂFİRİN HUYLARI ÂDETLERİ

Kâfir emanet alır, aldığı emâneti sâhibine götürüp vermez. Kazma kürek, ileğen ibrik ne olursa olsun, sâhibi gelip de götürürse götürür; götürmezse kalır gider; götüren sâhibine teslim etmez.
Kâfir ödünç alır, aldığı ödüncü götürüp sâhibine vermez. Mü’min istemeden aldığı ödüncü geri verir. Kâfir istemese borcunu vermez! Kâfir aldığını alır, haram mı helâl mi demez; mü’min helâl ise alır, haram ise almaz.
Mü’min sattığı malın ayıbı varsa söyler; kâfir sattığı malın ayıbını saklar.
Türklerde kitab hâkim değildir, sahıs hâkimdir. …. (Sayfa 25)
Küfür ve cehâlet, öyle bir kirpi doğurdu ki, altı cihete ok atar, yanına yanaşılmaz!
Dîni esasların yürümesini arzu etmek suç olunca, İslâm ile ne alâkası kaldı? Bu hal irtidattır; Türkiye gebedir, irtidat doğuracaktır!
………… Türkiye’de iki zıt fikir var: Biri İslâm kalmak, diğeri İslâmdan ayrılmak! İki zıt fikir dâima birbiri ile çarpışmaktadır. İslâm kalmanın taraftarı çoktur. İrtidat taraftarı azdır.
Senin ruhundan ayrılmayan ulum ve maârif, dünya ve âhiret, senin ile beraber olan ve senden ayrılmayan, bil ki Allah bilgisidir, maârif-i diyâniyyedir. İşte bu îmâna ve maârife ruhen boyanmalıdır. (Sayfa 26)
Hub ve buğuz eseridir te’siri!
İkrar inkar eseridir te’siri!
Îmân küfür eseridir te’siri!
Gam ve sürûr eseridir te’siri!
Ses ve nefes eseridir te’siri!
Soğuk sıcak eseridir te’siri!
Gece gündüz eseridir te’siri!
Yaz ve kış eseridir te’siri!
…………
Cebel sehel eseridir te’siri!
Gözler sözler esidir te’siri!
Tefsir tebdil taklib/tağlib eseridir te’siri!
Nur zulmet eseridir te’siri!
Doğum ölüm eseridir te’siri!
Nevm yakz eseridir te’siri!

Bunları okurken aklım ve kalbim, altı cihete ve iki cihâna nâzırdır! Altı cihetten ve müessir-i evvelden zuhur ve butûn eden âsâra bakmakdayım! Aman Allah! Bu manzara ne acayip bir sinemadır/sınamadır!
Allah dâimen ebedâ / Mevcûddur mevcuddur!
Hayydır muhyidir / Dâimen ebedâ!
Ālimdir mülhimdir / Dâimen ebedâ!
Azîzdir Muızdir / Dâimen ebedâ!
Rahmândır Rahîmdir / Dâimen ebedâ!
Hâlıkdır Hallâkdır / Dâimen ebedâ!
Râzıkdır Rezzâkdır / Dâimen ebedâ!
Hem Hâdîdir hem Mudildir / Dâimen ebedâ!
Hem Mu’tidir hem Mânî’dir / Dâimen ebedâ!
Hem Afüvdür hem Müntakimdir / Dâimen ebedâ!
Hem Fâildir hem Nâsikdir / Dâimen ebedâ! (Sayfa 27)

FEHHÂM OL
Sen va’z ve nasîhata muhtaçsın! Kendin muhtaç iken, nasıl va’z edeceğim diye çalışıyorsun? Âyete hadise mânâ verecek kadar din lisânı ulûmu ile mücehhez değilsin! Binâenaleyh senin âyete hadise mânâ vermen günahdır! Yediren ve içirenlere meddahlık yapmak da haramdır!
F.Ç. ne tefsire ne hadise ne fetvâya karışmazdı. Bu her şeye karışır lâkin bedâa yok! Ne i’rab var, ne meâni, ne mantık, ne usûl!..
F.Ç. bütün bir hiçdi, bu yarım hiçdir. Cehlimürekkebdir bilmez, bilmediğini de bilmez! (Sayfa 28)
Hz. Muhammed’in lisânını bilmeyen, Kur’an ve Hadis dilini bilmeyen, din lisânını bilmeyen erbâb-ı taklit müftîlerin üzerimize riyâset etmelerinden bıktım usandım! Canım yandı. Bundan evvelki hiçdi, bu da hiçdir!
Başımıza gelen bütün belâlar, yaptığımız işler, Allah için olmadığındandır.
Yiğirmi iki senelik ehl-i tahkik bir memur var iken, altmış sekiz yaşında, ehl-i taklid ve şu yaşa kadar hiç memurluk görmemiş bir adamın mufti olması oldu mu?
Kanunsuzluk bizim kanunumuz mudur? Hıkmetsizlik bizim hıkmetimiz midir? Mantıksızlık bizim mantığımız mıdır? Bilgisizlik bizim bilgimiz midir?
Dessas olma, hassas ol!
Zallâm olma, allâm ol!
Vehhâm olma, fehhâm ol! (Sayfa 29)

KĀDİR ALLAH
Şu kubbeyi çatan kim / Şu kümbeti yapan kim / Kandilleri astıran kim / Kandilleri yakan kim / Yelleri estiren kim / Sonra da durduran kim / Yağmuru yağdıran kim / Sonra da durduran kim / Kâdir Allah değil mi?
Sudan insan yapan kim / Topraktan insan kim / İnsanı toprak iden kim / Yaşatan öldüren kim / Kâdir-i Mutlak değil mi?
Ay kimin güneş kimin / Bütün yıldızlar kimin / Yer kimin gökler kimin / Bütün milletler kimin / Bütün devletler kimin / Bir Allah’ın değil mi?
Ses kimden nefes kimden / Şu bütün varlık kimden / Bir Allah’dan değil mi?

Mustafa Özdamar
09 Temmuz 2021

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

dr.com.tr’dan SATIN AL

idefix.com’dan SATIN AL

www.kirkkandil.com