GÜNDÜZ EFENDİ -17- Va’ziyye Defteri

BİLMEK VE BİLMEMEK
… / …/ 1946
Âyet: Şehidallahu ennehu lâ ilâhe illâhu… Âliımran 3/18
Allah, yerde gökte zatından başka ilâh ve mâbud olmadığını bildi ve bilir! Zât-ı ecell ü âlâsı buna şâhid olduğu gibi, melekler de ve insanlardan ilim sâhibleri de şâhiddirler!
Abdullah İbn-i Abbas radiyallahu anhuma, ilmin ve ālimin fâzileti hakkında dedi ki: Din ālimlerinin cennetteki makamları, amme-i mü’minin makamlarından yediyüz derece üstündür! Her iki kat arasındaki mesâfe beşyüz yıllıktır.
Allah Teâlâ’nın sıfât-ı subûtiyyesi ve selbiyyesini bilmek; gerek erkek gerek kadın her insana vâcibtir. Bunu bellemeye çalışmak, İslâm dinini söz ile kabul etmiş gibi oluyor ki, bilfiil kabul etmiş sayılmaz!
Erkek kadın her insan, abdest namaz gusül hayız nifaz ahkâmını öğrenmek farzdır. Öğrenmemek, adam öldürmek gibi günahtır!
Zengin olanlara zekâtın ve haccın ahkâmını öğrenmek farzdır! Öğrenmemek zina etmiş gibi günahtır!
Alış veriş yapanlara haram ve helâllik ahkâmını öğrenmek (farz, öğrenmemek) haramdır, günahtır! (Sayfa 11)

SÖZ VE YAZI
…/…/1946
Âyet: Yâ eyyühellezine âmenû, elem tekūlüne mâ lâ tef’alûn? Saff 61/2
Ey mü’miniz diyenler! Etmediğiniz işe, niçin ettik diye öğünürsünüz? Edemediğiniz iş için, niçin, edeceğiz der de sonra yalan çıkarsınız? İşte böyle yapmayın! Allah’ın gadabını artıran bir iştir bu!
Mü’min yalancı olmaz! Mü’min hilekâr olmaz! Mü’min aldatıcı olmaz!
Mü’min sözü, özü gibi; özü de sözü gibi olur! Mü’min verdiği sözü, canla başla yerine getirir!

MES’ELE:
(Her) hangi bir insan için veliyullah olmağa mâni bir günâh var mıdır?
El cevâb: Tevbe-i sâdıka ile tevbe ettikten sonra, hiçbir günah, veliyullah olmağa mâni değildir. Çünki, günâhların en büyüğü şirktir, puta tapmaktır. Tevbe etmek şartıyla bu dahi veliyullah olmağa mâni değildir. Hazreti Muhammed’in sahabeleri, kablel İslâm, puta tapar idiler. Putları terk ve tevbe Hazreti Muhammed’e îman ve amel-i sâlih işlemeğe devam etmekle veliyullah oldular. Binaenaleyh, îman ve takvâyı tutup me’lûf olduğu hangi bir günahı terk ve tevbe ettikten sonra velî olmağa, hiçbir mâni kalmaz. Binaenaleyh, eşkiyâlar, hırsızlar, yankesiciler, puştlar, sarhoşlar, kumarbazlar, kefen soyucular, kâfirler, katiller, lûtîler, terk ve tevbe ve nedâmet ve itiraf eyleseler ve bundan sonra da, îman ve âmel-i sâlih ve takvâya ve doğru muameleye devam etseler, veliyullah olabilirler ve veliyullah olmalarına bir mâni yoktur. (Sayfa 12)
Çumra Vāızı
Tâhir Gündüz

Mustafa Özdamar
01 Temmuz 2021

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

dr.com.tr’dan SATIN AL

idefix.com’dan SATIN AL

www.kirkkandil.com