YOL SEYRİ BUĞUSU

Âb-ı Kevser ummânıdır rahmeten lil âlemin!

Kitaba ve sünnete ters düşen ahval ve akvâli tasvib ve tensib etmem!

Tâ ezelden âşinâyız biz bize / Biz size müştakız, siz bize!

Bu kevn ü fesad âleminde zuhûrunun şiddetinden gâib olan Allah’ın âsârının zâhiri

halk, bâtını Hakk’dır.

Allah, zâtıyla mevcud, sıfatlarıyla muhit, esmâsıyla mâlum, ef’âliyle zâhir, âsârıyla meşhûddur!

Cenâb-ı Hakk, kudret ve azametiyle sıfat, esmâ, ef’âl ve âsâr tecellîleriyle, tenezzül mertebelerinde Cenâb-ı halk şânında zuhûr eyledi ve insanı arzda kendine halîfe kıldı. (Bakara 2/30)

Cenab, yan yön

Hakk, kayıtsız mutlak doğru

Mutlak, kayıtsız, şartsız, bağımsız

Halk, kayıtlı, şartlı, mukayyet, izâfî varlık. Zıll ü hayâl!

 

Ahsen-i takvim’de yaradılan esfel-i sâfilin’e indirilen insanda zuhûr eden isyan ve nisyan ahvâli, ilim ve irfanla çözülür! Ve neticede: Sana isyan yok / Buna imkân yok! denilir.

Bu ilim ve irfan ikliminde: “Biz kimseye kin tutmazız / Ağyar dahi dosttur bize” velâyetine vâsıl olunur.

“Sür çıkar ağyarı dilden tâ tecelli ede Hakk / Padişah saraya konmaz hâne ma’mur olmadan!”

Böylesine bir ma’murluğa can atanlar için:

“Şeriat, tarikat yoldur varana / Hakîkat mârifet andan içeru!” denir; yol yöntem verilir.

 

Yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

22 Nisan 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com