DERDERÛN TÂZİYE

Ocağı tütesice Yiğitalp Efendinin evlâd ı kirâmına!

Rabbülâleminin sıfatı olan hayat, bu yakasında olduğu gibi öte yakasında da devam ediyor!

Hüzün mâsum ve temiz bir duygu; keder, Kâdir’e ve kadere töhmet bir buğu! Aman lutfen mükedder olmayın! Besmele salavât 3 ihlâs bir fâtiha!

Yahya Kemâl’ce tâziye:

Ölüm âsude bahâr rinde!

Siz ağlarsanız, ağlar baba!

Merhûma es salât/ rahmet, ailesine ve evlâd’ı kiramına es selâm ve’s selâmet!

Es Selâm, es Selâm, es Selâm, yâ Selâm..

ÖZ YÂRE SÖYLE

Götür rîhu sabâ, selâmım götür / Gam aşk küsârını Yezdân’a söyle / Cânım şeydâ olmuş tende durmuyor / Her bir ahvâlimi öz yâre söyle!

Hâli ahvâlimden gayri men bilmez / Bir derde uğradim dermanı olmaz / Eflâtun Etibbâ hiç çâre bulmaz / Dertlerin dermânı Lokman’a söyle!

Aç perin ulvîye inmegil yeniş / Yırt can perdedârın gül şehre giriş / Çâriyâr-ı bâ kemâle hem danış / Mahlûku besleyen Rezzâk’a söyle!

Bülbül-i gülzârın güldedür nazı / Güllerin şâhına eyle bu arzı / Okur nâmem yazar bir satır yazı / Ulaş lâmekânde Cebbâr’e söyle!

Kaç nefs-i su’bândan eyleme telaş / Bir keştî sal bahre kevrâne ulaş / Perşenkü baş bedray şâhile görneş / Kaptanlar fâili muhtara söyle!

Binbir hicâbı geç yüz tut dergâha / Yolun uğrar senin şan veren şâha / Tabşur arzuhalim Hazret Penâh’a / Kün emrini veren Hallâk’a söyle!

Hicablar ref olur görünür hurşid / Gül şehrine peydar olmişdür mürşid / Mühürler nâmemi şahid-üş şehid / Bu Ağlar Baba’yı Gaffar’a söyle! (E 649)

Mustafa Özdamar

16 Mart 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com